3 גוש הלי מירון, שפסגותיו מעל אלף מטר,מתנשא מעבר לבקעת בית הבולם.