ו בתמונה שרידי שתי טסנות מגלש.מהימנית ניכר קצה אמת המים וראש המגלש. מהשמאלית,עליה יושבת הדמות,ניכר המ?לש דרכו גלשו המים אל מתחת לאולם הקוחינה והניעו את הגלגלים,שהיו מצויים בתוך שני החללים המקושתים.