4 בוצין- להנחת חוקרים אחדים שימש כדגם לעיצוב מנורת בית־המקדש.