4 בוציץ סו?כני מהיפים בפרחי הבצה, שנכחד ממנה עם הייבוש.