1 מי עין פמןאס נקווים בשלוש בריכות שסוכרובסכריאבן.