1 תגגלת־הא9ס למסבו־ המוציא עודפים לאפיק הירדן הישן.