4 עבודה עברית. הקמת סעיףמסלת הרכבת לתחנת הכוח בנהריים.