‭jnriftr 2‬ התחתונה: הגדולה בבריכות, קיבולה המרבי ‭90,000‬ מ"ק.נבנתה,כנראה, בתקופה התורכית. אליה מנוקזים מי השטפונות של מישור אל ח'ךר.מקבלת מימיה משתי הבריכות שמעליה,או ישירות מאמת־הבןאר.ממנה יוצאת האמה התחתונה לירושלים,אלהר־הבית.