2 שלבים בפיתוח וניצול מעיינות: א.המעץ נובע כתוצאה מחשיפת אזור הרויה של מי־התהום בפני השטח. הדבר התרחש תוך כדי יצירת המדרון ועל־ידי תהליכי התחתיות. ב.עם ירידת מפלס מי־הךזהום והצטמצמות אזור רזךוןה,כתוצאה משנות בצורת,אין הוא נחשף יותר במדרון, והמעןן פוסק מלנבוע. ג.חציבה של נקבה או מנהרה החודרת לתוף אזור הךויה אל מתחת למפלס מי־התהום מחדשת את נביעת המעןן הזורמת לתוך הניקבה. ד.נסיגה חוזרת של מפלס מי־התהום מחייבת הארכת הנקבה בעקבותיו,כדי לחדש את הנביעה ולהגביר את הספיקה.

2 שלבים בפיתוח וניצול מעיינות: א.המעץ נובע כתוצאה מחשיפת אזור הרויה של מי־התהום בפני השטח. הדבר התרחש תוך כדי יצירת המדרון ועל־ידי תהליכי התחתיות. ב.עם ירידת מפלס מי־הךזהום והצטמצמות אזור רזךוןה,כתוצאה משנות בצורת,אין הוא נחשף יותר במדרון, והמעןן פוסק מלנבוע. ג.חציבה של נקבה או מנהרה החודרת לתוף אזור הךויה אל מתחת למפלס מי־התהום מחדשת את נביעת המעןן הזורמת לתוך הניקבה. ד.נסיגה חוזרת של מפלס מי־התהום מחייבת הארכת הנקבה בעקבותיו,כדי לחדש את הנביעה ולהגביר את הספיקה.

יצירת המדרון ועל ידי תהליכי התחתיות . ב . עם ירידת מפלס מי הךזהום והצטמצמות אזור רזךוןה , כתוצאה משנות בצורת , אין הוא נחשף יותר במדרון , והמעןן פוסק מלנבוע . ג . חציבה של נקבה או מנהרה החודרת לתוף אזור הךויה אל מתחת למפלס מי התהום מחדשת את נביעת המעןן הזורמת לתוך הניקבה . ד . נסיגה חוזרת של מפלס מי התהום מחייבת הארכת הנקבה בעקבותיו , כדי לחדש את הנביעה ולהגביר את הספיקה .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור