ן עין־בכוךה בסטף: 3לכת האגום אליה נפתח מוצא מ?הלת הנביאה.משמשת כמרכז האיגום,הוויסות והזרמה של מי המעןן להשקיית חלקות השלחין,לפי זכויות המים של בעלי החלקות.