‭f'a 1‬ מגדלים במךבר ויחצב ברות רבים" (דברי הימים ב' כ"ו,י‭.(‬בור ביזאנטי-נבטי,נחצב ?לזלע הקיךטוןסמוך לאפיק הנחל בחווה החקלאית שליד ע?דת.