2 ענךעו־מה.בדרגת התפתחות כזאת עשוי הענן להוריד מטר כבד באזור מצומצם.