1 חלקות עיבוד עתיקות מךי־ום rnrn לכוךנוב,מוריקות בחורף ממי הגשמים.