2 גדיש חיטה נערם בצד הגורן,שבמרכזו מונחת ערימת קטניות מוכנות לדיש.