‭3,2‬ "לא יעשה אותן כריכות אבל מניחן צבתים" (מנחות י‭,'‬ט‭.(‬ קוצרות בהר חברון כורכות ל"כריכות" את השיבולים שקצרו.