הערות

הנסיעה . Taschenbuch Verlag , 1994 , 11 Franz Kafka , Tagebiicher , Band I : 1909-1912 , Frankfurt am Main : Fischer בנימין מפתח את המושג "דיאלקטיקה במצב רומם" במסגרת הדיון בפונקציה הדרמטורגית של המחווה בתיאטרון האפי : . Suhrkamp Verlag , 1981 . 19 Brechl . ae ft Briefz . eugnisse , Aitfzeichmmgen . Frankfurt am Main : Walter Benjamin , "Was ist das epische Theater ? ( 1 )" , Versuche iiber לשאלת דמות "היהודי הנודד" בספרות העממית באירופה , ראו את ספרו של אנדרסון , הדן בתולדותיו מאז לידתו בספרות האירופית ועד גלגוליו הספרותיים המאוחרים לאחר מלחמת העולם השנייה : . Brown University Press , 1965 , 1-37 George K . Anderson , The Legend of the Wandering Jew , Providence : לקריאה נוספת ראו . University Press . 1986 , 1-10 Essays in the Interpretation of a Christian Legend , Bloomington : Indiana in : Galit Hasan-Rokem and Alan Dundes ( Eds . ) , The Wandering Jew : R . Edelmann , "Ahasuerus : The Wandering Jew : Origin and Background " . : . Fischer Taschenbuch Verlag , 2000 , 9-219 Stiidienci...  אל הספר
כרמל