ו בסמוך לך

בחורים שהיו באים ליראות לפני הרבי ר' בונם בפעם הראשונה , הרבי היה נוהג לספר להם את המעשה ברבי אייזיק בן רבי יעקיל מקרא קא . מעשה ברבי אייזיק שלאחר שעברו עליו הרבה שנות דחקות ומצוקה ולא ערערו את בטחונו בהשי"ת , נצטווה בחלום לילך לעיר פראג ולחפש שם אוצר מתחת לגשר הנמשך לארמון המלך . כשנשנה החלום וגם נשתלש , שם ר' אייזיק את פעמיו לדרך והלך לפראג . כשהגיע לגשר , ראה שמשמר של אנשי צבא שומרים שם כל היום וכל הלילה , ולא מלאו לבו לחפור כפי שנצטווה . אף על פי כן היה הולך אצל הגשר בכל בוקר והיה מהלך סביבו עד הערב . לסוף שאל אותו ראש המשמר , שהבחין במעשהו , אם מבקש הוא משהו או שהוא מחכה למישהו . ר' אייזיק סיפר לו את החלום , שהביאו לכאן מארץ רחוקה . מילא ראש המשמר פיו שחוק ואמר ו יאם כן הלכת ברגל דרך רחוקה בשל חלום ! כן , זה חלקו של המאמין בדברי חלומות ! אילו האמנתי בחלומות , הייתי צריך ליטלטל בדרך רחוקה , לאחר שנצטוויתי פעם בחלום לילך לעיר קראקא ולבוא אל ביתו של אחד יהודי , אייזיק בן יעקיל שמו , ולחפור שם את האוצר הטמון מתחת לתנור . אייזיק בן יעקיל ! הריני יכול לצייר בנפשי , שבעיר שמחצית תושביה ...  אל הספר
מוסד ביאליק