פילמוגרפיה

אביעד , מיכל . לילדים שלי , . 2002 גורן , עמית . שנת 66 היתה טובה לתיירות , . 1992 חזני , מנורה . בחומש קרוב לשמים , . 2003 פרלוב , דוד . יומן פרק ראשון ושני , . 1988 אתרי אינטרנט www . oxfordreference . com www . davidperlov . com / index . html הבית והבית הלאומי הם שני רעיונות ברורים ונוכחים בחייו של כל אדם בעולם בימינו . אלא שבדיקת המונחים לעומק מערערת קביעה זי . המרחב שבר חי האדם בישראל של שגות 2000-ה מעלה תהיות רכות לגבי מושגים אלה ומוכיח כי אלה מרחבים מעורפלים ומעורערים . כרמל גוטליב קמחי חוקרת בספר זה ארבעה סרטים ישראליים בסוגה האוטוביוגרפיה דוקומנטארית , הנבחנים לאור התבוננות בבית ובבית הלאומי , בספר נידונות שאלות יסוד המתעוררות לגוכח החי > ם במדינת ישראל ויש בו התייחסות לסוגיית בסיסיות של היות יהודי בישראל ובעולם , מן המחקר עולה כ > מגדר הוא היבט משמעותי בכינונו של בית וההבדלים ביו המינים יוצרים יחס > כוחות המשפיעים על תפיסת הבית , הבית הלאומי והסגנון האמנרתי של כל יוצר / ת , הספר פונה לכל אדם ששאלת הכית וייצוגו מעסיקים אותו כדיון קולנועי , אמנותי ופילוסופי ומתבסס על מחקר לתוא...  אל הספר
כרמל

כרמל גוטליב קמחי