תוכן העניינים

מבוא 11 פרק א' - סגנון האוטוביוגרפיה הדוקומנטארית ברטוריקה ובחירה נרטיבית 20 יומן 20 שנת 66 היתה טובה לת" רות 29 לילדים שלי 32 בחומש קרוב לשמיים 39 פרק ב' - ייצוג הבית הפרטי 46 יומן 48 שנת 66 היתה טובה לתיירות 61 לילדים שלי 67 בחומש קרוב לשמיים 77 פרק ג' -ייצוג הבית הלאומי 85 יומן 88 שנת 66 היתה טובה לתיירות 95 לילדים שלי 107 בחומש קרוב לשמיים 117 פרק ד' - טיב היחסים בין ייצוג הבית הפרטי והבית הלאומי - ממצאי הספר 125 סיכום 141 ביבליוגרפיה 151 פילמוגרפיה 159  אל הספר
כרמל

כרמל גוטליב קמחי