הערות

הערות לפרק א . 1 ראה קרל מרקס , " תזות על , "פוירבך בתוך מבחר כתבים פוליטיים ( תל אביב : ספריית הפועלים ואוניברסיטת חיפה , , ( 1983 תזה , 11 עמ' . 157 ראה גם סעיף 17 בהמשך . . 2 קרל פופר , החברה הפתוחה ואויביה ( ירושלים : הוצאת שלם , תשס"ג , ( עמ' . 227-215 , 29-26 הערות לפרק ב . 1 שתי הפסקאות הראשונות של חלק זה הוכנסו עתה במקום קטע ארוך יותר שהושמט 1944-ב בשל הקיצוב בנייר . . 2 קרל מרקס , הקפיטל ( מענית : ספריית הפועלים ; מרחביה : הוצאת הקיבוץ הארצי השומר הצעיר , , ( 1947 עמ' . 5 . 3 גם ציטוט זה הוא של מרקס תזות" ) על ;( "פוירבך ראה לעיל , סוף סעיף . 1 . 4 מאז שנכתבו הדברים יצא לאור ספרי החברה הפתוחה ואויביה ;( 1945 ) אני מתכוון כאן בעיקר לפרק 22 שכותרתו היא " התיאוריה המוסרית של . "ההיסטוריציזם פופר , החברה הפתוחה ואויביה , עמ' . 414-402 להגנה על השימוש במונח הזה ראה הערה 10 בפרק זה . הערות לפרק ג . 1 זו שאלה ישנה . אפילו אפלטון תוקף לפעמים את המחקר " . "הטהור להגנתו , ראה . pp . 428-456 "The Growth of Thought in Society , " Economica , New Series , 8 : 32 ( November 1941 ) , T . H ....  אל הספר
הוצאת שלם