קציעה.

- שם בתו השנייה של איוב מבין שלוש בנותיו שנולדו לו לאחר שיבת שבותו ( איוב מב'יד . ( לפירוש השם ע"ע קציעות . בתלמוד ( ב"ב טז' ע"ב ) נתפרש השם קציעה : שהיה ריחה נודף כקציעה . ואולי לא בכדי מסופר בספר החיצוני סי דברי איוב ( נב'ד ' ( שאיוב נתן מחתת קטורת לקציעה בתו . השם קציעה עניינו כשמות בשמת' יכשם ומבשם וכיוצא באלו . ויש גם להשוותו לשם הבת השלישית של איוב' קרן הפוך ( ע"ע . ( אבל לדעת גורדון יש להשוותו לאוגריתית קצעת = קשת . נן-יהודה , מילון , ; 6095 טור-םיני , איוב ; 352 , 2 א . א . ספייזר , ההיסטוריה של עם ישראל א , NOTH , IPN , 231 ; GORDON , UT , 479 no . 2258 155 ג '' ב לדעת מולדנקה יש לזהות את הקציעה עם 'lappa Saussurea שהוא צמח ממשפחת המורכבים הגדל בהרי ההי מאליה ודומה לקוץ . שורשיו הריחנים נעקרים לשם הפקת שמן ששימש לרפואה' ונהגו לייצאו לשם כך . אבל אין לזיהוי זה סמך במסורת התרגומים הקדומים . וע"ע קנמון . א . פלדמן , צמחי חתניך , תל-אביב תשי-ז , ; 171—169 הניל , צמחי המשנה , תל אביב תשכיב , ; 315 י . פליקס , עולם הצומח המקראיג , רמת גן תשכיח , 264 276 ; H . LEWY , Die semitischen...  אל הספר
מוסד ביאליק