רשימת מקורות

פרק 1 מכון ראות , , 2006 מבט השוואתי , המגזר הציבורי כחסם לחזון הטופ . מכון ראות , , 2007 ישראל , 15 מסמכי היסוד של צוות פרוייקט ישראל . 15 פורום קיסריה ה , 2002 , 15 היבטי חוק ואתיקה בהשתלבות ישראל בכלכלה הגלובלית ובמדינות ה ס . 0 £ 0 יבגניה ביסטרוב , , 2007 ישראל בין העולם המפותח , לעולם המתפתח , קתדרת חייקין לגאואסטרטגיה , אוניברסיטת חיפה . ארנון סופר ויבגניה ביסטרוב , , 2008 מדינת תל אביב , איום על ישראל , קתדרת חייקין לגאואסטרטגיה , אוניברסיטת חיפה , מהדורה שנייה . 2008 פורום קיסריה , , 2008 בין ירושלים לתל אביב , הקשר בין המגזר הציבורי לעסק יבגניה ביסטרוב ארנון סופר , , 2007 ישראל , 2008-2007 על דמוגרפיה וצפיפות , קתדרת חייקין לגאואסטרטגיה אוניברסיטת חיפה . 2008 כנס הנשיא , , 2008 הדמוקרטיה הישראלית במבחן השעה , מדד הדמוקרטיה הישראלית . הקצאת משאבים לשירותים חברתיים , , 2008 מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית פברואר . 2009 פרקים 3 , 4 תומס ל . פרידמן , , 2006 העולם הוא שטוח , הוצאה לאור ניר . תומס ל . פרידמן , , 2000 הלקסוס ועץ הזית , הוצאת הד ארצי . אורי רם , 2005 הגלובלזציה של יש...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד