ג. החינוך והרפורמה המוצעת

בשנות ה 50 וה 60 היו הישגיה של מערכות החינוך בישראל טובים למדי במונחים מוחלטים ויחסיים לעולם . ואילו בדור האחרון , החל משנת , 1973 חלה הרעה מתמדת ומתמשכת בהישגי החינוך המוחלטים ובעיקר היחסיים בהשוואה לעולם . המבחנים הבינלאומיים האחרונים משנת 2006 מיצבו את ישראל במקומות 40-39 מתוך 57 המדינות שנבדקו , ובהישגים הנמוכים בכל התחומים , מכל מדינות n . OECD כך למשל הישגי תלמידנו בממוצע במדע הם , 454 לעומת 500 במדינות n 439 , 0 ECD לעומת 492 בקריאה ו 442 לעומת 498 במתמטיקה , כלומר ניכר פיגור מתמשך בכל התחומים . התוצאות המעודכנות של מבחני המיצ"ב הוכיחו שהמצב חמור אפילו עוד יותר . תלמידי ישראל נכשלו באופן חמור בהשגת ציוני מתמטיקה , מדע וטכנולוגיה 44 ) ו 50 בהתאמה ) והצליחו בקושי לעבור את המינימום בשפה האנגלית בציון של 58 . 4 אחוזים . יש להדגיש כי התשומות המשוקעות בחינוך בישראל גבוהות יחסית . משקל החינוך בתוצר הוא הגבוה בעולם המפותח , כ 9 אחוזי תוצר , אולם בניכוי ושיקלול של מספר התלמידים ( שהוא גבוה יחסית לאוכלוסייה בישראל ) הפערים הם קטנים . ישראל מאופיינת גם במספר שעות לימוד גבוהות יחסי...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד