עידן רבין 1995-1991

בתקופה זו נעשו הצעדים הראשונים של פתיחת שווקי ההון באמצעות ביטול תחליפי הפיחות ( היטלי יבוא , מט"ח וביטוחי שער , ( ותחילת הרפורמות בשווקי הון ובאפיקים הפנסיוניים . בשלב זה השפעת שווקי ההון על המערכת המקרו כלכלית , הייתה חלקית ומועטה בלבד . המדיניות התקציבית של ממשלת ישראל קבעה ב , 1991 / 2 יעדים ברורים של הפחתה הדרגתית בגירעון התקציבי , אשר גובתה בערבויות האמריקניות . שיעורי הצמיחה המהירים ביותר בשנים 1994-1992 הגדילו במהירות את הכנסות המדינה ממיסים . היציאה מהאטה לצמיחה כלכלית , יצרה גידול מהיר במיוחד בהכנסות ממיסים ( גמישות של , 2 . 0-1 . 5 בקצב הגידול של ההכנסות ממיסים , יחסית לגידול התוצר , ( ממילא פחת הגירעון התקציבי מאוד . הקצב המהיר של הגידול בהכנסות , הביא לכך שהממשלה החליטה בטעות כי יש באפשרותה להגדיל הוצאות שוטפות , משום שנוצר מימון גדול בצד המיסים . על כן העלתה הממשלה במהירות את ההוצאות הממשלתיות לשכר , לתשתיות , לחינוך ולתשלומי ההעברה , ובצד זה הגירעון התקציבי נשמר נמוך . בשנת , 1994 / 5 החלה האטה כלכלית הדרגתית , עקב מדיניות של העלאת ריבית שהואצה בהדרגה , לבלימת הלחצים הא...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד