הערות היסטוריות אחדות על מדיניות המיסים נטל מס - מגמות היסטוריות

משנות ה 50 עד אמצע שנות ה 80 נטל המס מן התוצר הישראלי היה בתהליך עלייה מתמיד . לאחר מכן הוא התייצב עד שנת , 2003 / 4 ומאז הוא מצוי במגמה מתונה של ירידה . עד שלהי אמצע שנות ה , 60 נטל המס מן התוצר היה כרבע בלבד ( זאת למרות שהמס השולי על ההכנסות היה גבוה ביותר , ( הגיע לכ 35 אחוזים ב , 1970 והמריא לרמה של ב 45-43 אחוזים בשנות המשבר בין השנים . 1985-1980 מכאן ואילך ירד נטל המס לרמות של כ 40 אחוזים לתוצר . שיעור שנשמר עד התקופה האחרונה . 2007-2003 אז הסתמנה ירידה בנטל המס לרמות של כ 37 אחוזי תוצר . יש לציין שמגמת העלייה במשקל המיסים בתוצר משנות ה 50 עד תחילת שנות ה , 90 מאפיינת את כל גושי המדינות המפותחות , הן עקב עלייה במשקל הוצאות הממשלה , והן בשל השיפור בהליכי הגבייה בכל סוגי המשקים . החל משנות ה , 90 המגמות אינן אחידות והן שונות בין המדינות השונות . בעשור האחרון לא ניכרת מגמה של ירידה כללית בנטל המס , אולם תהליכי הגלובליזציה הביאו לכך שבישראל , כמו ברוב מדינות המערב , אנו עדים לירידה משמעותית בשיעור מס החברות , ובחלק מן המדינות ובכללן אף ישראל , ניכרת ירידה סימולטנית במס ההכ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד