כללי

התהליך המתמשך בדרך כלל של הרעה במצב אי השוויון ובעוני בישראל , נבע בכל תקופה מגורמים אחרים . חלקם גורמים אובייקטיבים הקשורים בשוק העבודה , חלקם כתוצאה משינויים בהרכב הדמוגרפי באוכלוסייה , חלקם שינויים ערכיים ואידיאולוגיים ביחס לשוק העבודה , וחלקם כתוצאה משינויים במדיניות הכלכלית והסוציאלית אשר השפיעו באורח מהותי על אי השוויון והעוני . בסקירה ההיסטורית אתמקד בגורמים המרכזיים בנושא זה , בכל תקופה ותקופה מאז הקמת המדינה , ואשר מוקניית להם בדרך כלל השפעה מתמדת שמסבירה את התמונה הנוכחית , שיש לומר כי לצערנו היא עגומה למדי . אסיים בניתוח בעיות הנובעות מאי השוויון והעוני בתקופה הנוכחית של עידן הגלובליזציה , ואבחן מגמות עתידיות , בחלופות שונות של מדיניות . ככלל , תהליך הגלובליזציה החריף מאוד את בעיות העוני ואי השוויון כמו גם את הפערים הבולטים בין גוש דן לשאר חלקי הארץ , וכן בין היהודים למיעוטים השונים בישראל .  אל הספר
הקיבוץ המאוחד