יציבות פיננסית - איכות המדינות המקרו־כלכלית בתנאי המשק

התקופה שבץ 1973 ל 1985 מאופיינת באי יציבות פיננסית כרונית , שיצרה משבר פיננסי בלתי נשלט בין השנים . 1985-1983 המשבר הפיננסי נגזר בעיקר מרמה גבוהה של גירעון תקציבי , שהגיע לשיעורים של 15-10 אחוזים תוצר בכל אותה תקופה , והדפסת כספים נרחבת של הממשלה . התהליך שהתרחש בשנות ה 70 היה הדרגתי . משקל הוצאות הממשלה בתוצר עלה במהירות מרמות של כ 50 אחוזים לרמה של כ 70 אחוזים משקל-, המיסים בתוצר עלה מ 30 אחוזים ל 45 אחוזים ; הגירעון התקציבי גדל באופן משמעותי עד 15 אחוזי תוצר ; במקביל מומן חלק מן הגירעון על ידי סיוע אמריקני מסיבי של מענקים והלוואות , החוב הלאומי הכולל עלה לרמות ברוטו אדירות של 300-250 אחוזי תוצר . הגידול הרב בפעולות הממשלה התבטא גם בעלייה במשקל המועסקים בסקטור הציבורי מ 20 ל 30 אחתים . מעורבות הממשלה התרחבה לכל הפעילויות העסקיות והציבוריות , ובאופן פרדוקסלי , ככל שמעורבות הממשלה גדלה יותר , כך עלו הדרישות הסקטוריאליות מן הממשלה , לפי ביטוי "המשביעו רעב והמרעיבו . "שבע במקביל לנתוני המקרו המבהילים , הרחיבה הממשלה את מערכת ההצמדות ושיכללה אותה . הצמדה למדד או לשכר הממוצע נעשתה ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד