בנק ישראל

קצרה היריעה מלדון במקומו של בנק ישראל , בכלכלת ישראל ולכן אתייחס כאן , רק למספר נקודות ; . 1 ככלל , החשיבה התיאורטית גלובליסטית של האוצר ובנק ישראל בנושא הדירקטיבות כמו בנושא פתיחת השווקים לתחרות , בארץ ובעולם , היא דומה ומבוססת על אותם עקרונות כלכליים . . 2 תרומת בנק ישראל לתהליך פתיחת השווקים הפנימית והחיצונית , בעיקר בתחומי שוק ההון היא רבת חשיבות ומוצלחת והיא מפורטת בספרו של הנגיד הקודם , דר' דוד קליין * . 3 חלוקי הדעות בין האוצר לבנק ישראל התמקדו בדור האחרון בעיקר בנושא רמת הריבית הראויה , כאשר משרד האוצר הפעיל מדיניות תקציבית מרסנת למדי ודרש מבנק ישראל להפעיל מדיניות מוניטרית מרחיבה , באמצעות הורדת שעור הריבית . . 4 חלוקי הדעות היו בעיקר בתקופת כהונתם של פרנקל וקליין , בשנים 2003-1995 כאשר הנגידים הובילו באדיקות , את תהליך הדיסאינפלציה של ישראל ואף השיגו את יעדיהם . * דור קליין , 2009 , נגד הזרם . ידיעות אחרונות . ספריית חמד .  אל הספר
הקיבוץ המאוחד