רשימת מקורות

ארכיונים אד " ה ארכיון דוד הכהן , עיריית חיפה , ארכיון העיר , חטיבה 16 אמ ארכיון המדינה אב " ג ארכיון המכון למורשת בן גוריון אי " ט ארכיון יד טבנקץ , חטיבה - 15 י ' אלון אמת " י ארכיון מרכזי לתולדות העם היהודי , חטיבה - P 3 יהודה ליב מאגנס אצ " מ ארכיון ציוני מרכזי בס"ל בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי , מסמך v-1091 ג '' ו גנזך וייצמן , רחובות מאאד " י מרכז אבא אבן לדיפלומטיה ישראלית , מכון טרומן Walter F . Stern Archive , New York WSA Public Records Office , London - Foreign Office ( FO ) files PRO Archive of Jewish Community Relations Council , New York JCRC / NY פרסומים רשמיים דברי הכנסת רשומות , כתבי האמנה 228 שנתון הממשלה שנתון המסמכים הרשמיים , ירושלים : משרד החוץ , מרכז הרשומות , מאגרי מידע והיסטוריה תעודות מדיניות ודיפלומטיות , דצמבר - 1947 מאי , 1948 עורך כללי : גדליה יוגב , ירושלים : גנזך המדינה והארכיון הציוני המרכזי , תש"ם תעודות למדיניות החוץ של מדינת ישראל 14 : /( מאי 30 - ספטמבר , 1948 ערך : יהושע פרוינדליך , ירושלים : גנזך המדינה , תשמ " א תעודות למדיניות החוץ שלמדינת יש...  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה