ג. מה הן התכונות המכוננות יופי?

הספרות הקלאסית מציגה דימויי יופי שונים , אך אינה מספקת תשובה ברורה על השאלה , מה הן התכונות קובעות היופי . הדימויים הפיוטיים לא תמיד ניתנים להמחשה ברורה . בשיר השירים , למשל , מתואר יופיה של האהובה לפרטים , אך ספק אם אנו יכולים לשחזר מתוך כך את חזותה . לססתי ברכבי פרעה דימיתיך רעיתי . נאוו לחייך בתרים צוארך בחרוזים [ ... ] עיניך יונים מבעד לצמתך שערך כעדר העזים שגלשו מהר גלעד . שניך כעדר הקצובות שעלו מן הרחצה שכלם מתאימות ושכלה אין בהם . כחוט השני שפתתיך ומדבריך נאוה כפלח הרמון רקתך מבעד לצמתך . ( שיר השירים א , ט-י ; ד , א-ד ) והאישה מתארת את אהובה : צח ואדום דגול מרבבה . ראשו כתם פז קוצותיו תלתלים שחרות כעורב . עיניו כיונים על אפיקי מים רחצות בחלב ישבות על מלאת . לחיו כערוגת הבשם מגדלות מרקחים שפתותיו ן [ ... ידיו גלילי זהב ממלאים בתרשיש מעיו עשת שן מעלפת ספירים . שוקיו עמודי שש מיסדים על אדני פז מראהו כלבנון בחור כארזים . ( שם ה , י-טו ) האם נוכל לצייר קלסתרון על פי תיאורים אלו ? יש להניח שלא . חלק מן הדימויים בוודאי זרים ואינם מובנים לקורא בן זמננו . במה בדיוק דומה האהובה לסוסה ? ה...  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה