2. יופי חופשי ויופי נלווה במשנתו של קאנט

ההנחה שהסדר האסתטי מקיים יחסי תלות וגומלין עם הסדר הדיסקורסיבי משמעה שיופי מותנה במושגים שיש למתבונן על אודות מושא התבוננותו . עמדה זו מנוגדת לעמדתו של קאנט כפי שהיא באה לידי ביטוי בהבחנה בין 'יופי חופשי' ל'יופי . 'נלווה בסעיף 16 לביקורת כוח השיפוט מציג קאנט את ההבחנה : ישנם שני סוגי יופי : יופי חופשי ( puichritudo vaga ) או יופי נלווה בלבד . ( puichritudo adhaerens ) הראשון אינו מניח מושג על מה שהמושא צריך להיות ; השני מניח מושג כזה , וכאחת את שלמותו של המושא לפי המושג . ( קאנט 1969 [ (§ 16 , 58 , [ 1790 לכאורה ההבחנה ברורה ואינה מעוררת קושי . יופי חופשי הוא יופיו של דבר הנתפס ללא ידיעת מושגו ( הקטגוריה שאליה משתייך הדבר , ( או ללא תשומת לב למושג זה , ואילו יופי נלווה הוא יופיו של דבר על פי התאמתו לקטגוריה שאליה הוא משתייך . יופי חופשי מוערך שלא על פי מודל שלמות כלשהו המיוחס לאובייקט , ואילו יופי נלווה מותנה במודל השלמות על פי מושגו של האובייקט . לדוגמה , המושג 'בית' מניח מודל אידאלי של בית מגורים ( גם אם מודל זה אינו מוסכם ומשותף לכול , ( אשר לעומתו אנו מעריכים בית זה או אחר כמוצלחים...  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה