פרק שביעי יופי ומושגים אחרים

בפרק הקודם הבחנו בין סדר אסתטי לסדר דיסקורסיבי והגדרנו יופי כסדר אסתטי גבוה . בפרק זה נעיין בקשרים שבין שני הסדרים , או במילים אחרות ביחסי הגומלין בין יופי ובין מושגים אחרים .  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה