ג. מהו סדר?

נבחן תחילה את מושג הסדר במובנו הכללי ביותר המשותף ליישומים השונים של המושג . אחת היא , לצורך דיון זה , אם אנו חושבים על סדרי הטבע הכופים עצמם עלינו או על הסדרים שאנו מכוננים כדי להתאים את הסובב אותנו לתכליותינו . כמו כן אחת היא אם אנו מאמינים שהסדר המתגלה לנו בסובב אותנו הוא בלתי תלוי במושגינו ( סדר הדבר כשהוא לעצמו ) או שהוא משקף את הסדר שאנו מטילים על העולם ( הסדר שבתופעות . ( מושג הסדר הוא הנדון כאן , ולא מעמדו הלוגי או תוקפו בתפיסת עולם כלשהי . סדר הוא מצבה של מערכת אשר היחסים בין רכיביה מבטאים מידה של הכרחיות . הכרחיות זו נקבעת על ידי עיקרון או חוק המכתיב את מיקומם של הרכיבים במערכת ואת יחסיהם אלה לאלה . נשוב אל הדוגמה שכבר נדונה בהקשר מוקדם יותר : מדריך הטלפון . אובייקט זה הוא מערכת שרכיביה הם שמות המנויים , והעיקרון המארגן שמות אלה הוא הסדר האלפביתי . העיקרון האלפביתי נבחר מתוך התאמה לתכליתה של המערכת , והוא מכתיב את הכרחיות מיקומם של השמות בספר ויחסיהם אלו לאלו : מי לפני מי , מי במקום העשירי ומי במקום השמונים ותשעה וכן הלאה . מיקומו של כל שם הוא הכרחי לא מכוח גזרת גורל אלא מכוח...  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה