ז. היפה — קשה או בלתי אפשרי?

היפה נדון בדיאלוג בשתי רמות : הראשונה היא הרמה הנורמטיבית שאליה מכוונת שאלת השואל האלמוני ( מניין תדע (? והשנייה היא השאלה המושגית , מהו מושגו של היפה . הראשונה מבקשת את התנאים ההכרחיים והמספיקים כדי שדבר מה יהיה יפה ואילו השנייה נוגעת לאפיון היפה . לעתים , במהלך הדיון , מתערבבות שתי השאלות , ולא תמיד ברור מהי רמת הדיון . האם מבקשים את אמת המידה ליפה , או את אפיונו של המושג ? האם שני אלה חד הם ? בשלבים מסוימים נראה כי סוקראטס מבדיל בין אמת המידה ובין המושג , ותולה את הראשונה בשנייה . לעתים נראה שגם אפיון המושג תלוי במובן מה במציאתה של אמת המידה : הידיעה מה עושה דברים ליפים היא מובילה לידיעת היפה . על השאלה הראשונה אין הדיאלוג מציע תשובה חיובית , מפני שלא ניתן להגדיר תנאים הכרחיים ומספיקים כלשהם כדי שדבר מה חומרי יהיה יפה . את זאת ניסה סוקראטס להראות בדרכים שונות במהלך הדיאלוג . קיימים תנאים מספיקים כדי שדבר מה יהיה בלתי יפה : רמייה או חוסר תועלת די בהם לקבוע שהאובייקט אינו יפה . אך מה הם התנאים שדי בהם לקבוע כי האובייקט יפה ? על כך אין תשובה מפורשת . בהיות היופי המתגלה בהתנסות הארצית ת...  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה