א. נושא הדיאלוג

לאחר שיחת מבוא מציג סוקראטס להיפיאס את השאלה : 'הואל נא ללמדני כצורכו של העניין מה הוא . 'היפה מתכונתה של שאלה זו מוכרת מדיאלוגים אחרים , בהם שואל סוקראטס , מהי המידה הטובה ( פרוטגורס , ( מהי החסידות ( אותיפרון , ( מהי הגבורה ( לאכס . ( השאלה : 'מהו היפה ' ? היא העומדת במרכזו של הדיאלוג היפיאס רבה והיא המכוונת את שאלות המשנה . הבנה זו אנו מוצאים בתרגומו העברי של יוסף ליבס , המתרגם , [ Kalos ] KaAot ; שהוא המושג המרכזי בדיאלוג , . 'יופי'ל אולם לא הכול שותפים לעמדה 1 הדיאלוג היפיאס רבה שנוי במחלוקת באשר למקורו . הוא נמנה עם הדיאלוגים המאוחרים של אפלטון , אך לא הכול סבורים כי זהו דיאלוג אפלטוני אותנטי . דורותי טרנט , למשל , טוענת כי הדיאלוג איננו אותנטי . ( Tarrant 1928 ) עמדתו של גרוב ( Grube 1926 ) היא , כי זהו דיאלוג אפלטוני מקורי ויש להבינו בהתאם לכך . יוסף ליבס , שתירגם את כתבי אפלטון לעברית , ציין הסתייגות ממקוריותו של הדיאלוג בכרך הראשון של כתבי אפלטון ( בהערה להיפיאס זוטא ) אך חזר בו בעניין זה כאשר תירגם את היפיאס רבה . בפרק זה לא נעסוק בשאלת ייחוסו של הדיאלוג אלא בנושאו המרכזי של...  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה