הערות

הערות למבוא . 1 גלויה מיולי — 1922 ארכיון בית ביאליק , ד' . 56 כל הציטוטים מתוך המקורות הראשוניים מובאים כלשונם , אך הכתיב החסר הומר לעתים בכתיב מלא כדי להקל את הקריאה על בן זמננו * . . 2 ראו : מיכאל רומן , "מעברו של המרכז הדמוגרפי והכלכלי מירושלים לתל אביב בתקופת , "המנדט בתוך ירושלים בתודעה ובעשייה הציונית , חגית לבסקי ( עורכת , ( ירושלים : מרכז זלמן שזר , ; 234-217 , 1989 וראו גם : יואב רגב , " אחוזת : "בית הגרעין לעיר תל אביב , ירושלים : משרד החינוך והתרבות , ; 1984 עמירם גונן , "כיצד קם 'מרכז הארץ' , "בארץ ישראל בתוך כלכלה וחברה בימי המנדט , 1948-1918 אבי בראלי ונחום ק רלינסקי ( עורכים , ( באר שבע : המרכז למורשת בן גוריון , . 488-439 , 2003 . 3 ראו : אריה יודפת , ששים שנות התפתחותה של תל אביב , תל אביב : עיריית תל אביב יפו , ; 43-42 , 40 , 38 , 33 , 23 , 18 , 1969 משה סיקרון , העלייה לישראל , 1953-1948 ירושלים : מרכז פאלק למחקר כלכלי בישראל והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה , . 2 , 1957 . 4 ראו : עיריית תל אביב יפו , התפתחות התעשייה והמלאכה בתל אביב יפו , תל אביב : עיריית תל אביב , ; 13-1...  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה