על הכפתור הזה כאן מותר לך ללחוץ, הנה כאן, תלחץ ותיכף תשמע שירים; על הכפתור האחר אסור. רק לאבא ולאמא מותר שם.