עדד, עודד.

— א ) אבי עזריהו שנתנבא בימי אסא מלך יהודה ( דה"ב טו'א . ( בפסי ח יוחסה הנבואה לעודד הנביא' וכנראה יש לגרוס שם לפי השבעים A והוולגטה : עזריהו בן עודד הנביא ; וע"ע עזריה' עזריהו' נט — . [ ב ) נביא בימי אחז מל ך יהודה ופקח בן רמליהו מל ך ישראל ( דה"ב כח'ט טו . ( שרי צבא פקח בן רמליהו שחררו בהשפעתו את השבויים ששבו ביהודה . משמעותו של השם עודד לא נתבררה . מונטגומרי הציע לראות בשם עודד כינוי לסוג של מתנבאים בהסתמך על כתובת זכר מלך חמת : נב ] יד חזין וביד עדדן ( שוי ; 12 ועיין גם נבואה' נב ] ' 1 ג . ( ברם פירוש זה מבוסס על קריאה שאינה ודאית' ואפשר שיש לקרוא שם עררן ( עי' כרך ג' טור . ( 197 ב . אופנהיימר , ס' אורבך , ירושלים חשט-ו , ; 91 הנ"ל , לשוננו ל ( תשכ"ו ; 174—163 , ( ר . דגן , לשוננו לב ( תשכיח 411—409 , ( Uppsala 1945 , 75 , n . 1 A . HALDAR , Associations of Cult Prophets among the Ancient Semites , NOTH , IPN , 252 ; W . F . ALBRIGHT , JPOS 14 ( 1934 ) , 130 , n . 154 a ; E . RENAN , REJ 5 ( 1882 ) , 171 ; J . A . MONTGOMERY , JBL 28 ( 1909 ) , 68 ; שא"ב  אל הספר
מוסד ביאליק