ספר התורה.

- המושג ספר התורה מצוי לראשונה בספר משנה תורה ( דבי כח'סא ; כט'כ ? ל . י ; לא'כו ) ומכאן הושאל לספרות ההיסטוריוגרפית הטבועה בלשונו וברוחו של ספר זה = ) הספרות הדבטרונומיסטית ; ראה יהוי א'ח ; ח'לד ; מל"כ כב'ח'יא . ( יש להניח כי היידוע שבביטוי "ספר התורה" מדגיש את דעת קובעי הביטוי כי הוא הוא ספר התורה שלפי המסורת כתבו משה , ולפיכך אנו מוצאים בספרות ההיסטוריוגרפית הדבטרונומיסטית בצדו של הביטוי "ספר התורה" גם את הביטוי "ספר תורת משה" ( יהוי ח'לא ; כג'ו ; מל"ב יד'ו ; כג'כה . ( נוסף על היידוע מתלווים לביטוי "ספר התורה" הכינויים הרומזים הבאים : "ספר התורה הזאת" ' "ספר התורה . "הזה נראה כי הם באים לרמוז שהמדובר בספר שנכתב בידי משה ועליו נכרתה הברית בערבות מואב ( דבי כח'סט . ( ברית סיני שאף היא הועלתה על ספר ( שמי כד'ד'ז ) מכונה "ספר הברית" ( שמי כד'ז ) ולא "ספר התורה" ' שכן בתקופה שקדמה לגיבושו של סי דברים לא היתד . עדיין תורה בה"א הידיעה . הלשון תורה כשהיא לעצמה מציינת קובצי הוראות כזיקה לעניינים מסוימים' כגון תורת הצרעת ( ויי יד'נז ' ( תורת הנזיר ( במי ו \ ג , ( תורת הקנאות ( במי ה'כט , ( תו...  אל הספר
מוסד ביאליק