נתנאל.

- א ) בן צוער . נשיא יששכר בימי חנוכת המשכן ( במי א'ח ; ב'ה ; ז'יח'כג ; י ' טו - . ( ב ) אחי דויד' בנו הרביעי של ישי ( דה"א ב' יד — . ( ג ) מן הכהנים המחצצרים בחצוצרות ביום העלאת הארון מבית עובד אדום לעיר דויד ( שם טו'כד — . ( ד ) לוי ' אבי שמעיה הסופר מן הלוי ' שרשם את משמרות הכהנים ( שם כד'ו - . ( ה ) בנו החמישי של עובד אדום . מן השוערים שהפקיד דויד על משמרת אוהל מועד ( שם כו'ד — . ( ו ) משרי יהושפט שנשלחו ללמד את התורה ביהודה ( דה"ב יז'ז . ( -ז ) משרי יאשיהו המתנדבים בהמות לפסחים ( שם לה'ט — . ( ח ) כהן מבני פשחור' מנושאי הנשים הנכריות הנזכרים בעזי י ' כב . כתב יד אחד גורס כאן נתניה . -ט ) ראש משמר הכהונה ידעיה בימי יויקים הכהן הגדול ( נחמי יב'כא . ( מאחר שבפסי יט מופיע עזי כראש משמר ידעיה יש מציעים לקבל את גרסת השבעים : Luc . להודאה' ו ש גורסים על פי דה"א ט'יב : לען ^ ה ; וע"ע ידעיה . על פירוש השם ע"ע אלנתן . השם , שהוא עברי , נמצא במכתבי מורשו ( מן התקופה הפרסית ) בצורה . Na-tan-ilu HILPRECHT , BE 9 , 27 , 65 ; NOTH , IPN , 251 שא-ב  אל הספר
מוסד ביאליק