משפט, המשפט במזרח הקדמון.

- נא ] כללי . - [ ב ] סוגי המקרררת : . 1 תערדות משפטירת . . 2 — קרבצי הדינים . — נג ] השרראתם של קבצי הדינים רהיחס שביניהם : . 1 יחסם הספרותי . . 2 — קרבת הדינים מבחינת הנוהג המשפטי . — נד ] הנרהג למעשה . — 1 "ו השפעת הסדרים החברתיים על קרבצי הדינים . נא ] כללי . — בסקירה זר יידרן משפטן של התרבוירת העתיקות במיסרפרטמיה רבארצרת הסמרכרת' רתחרם זה ייקרא להל ן המזרח הקדמרן' ראילר המשפט המצרי הקדרם לא ייכלל בסקירה זר' משים שלא הגיער לידינר אוספי חרקים מצריים . המרשג משפט כלל במזרח הקדמרן את החרק' את הצדק ראת הנרהל המשפטי . המרנח האכדי המקביל למלה העברית משפט הרא — dinum דין khanneshar ) בחתית . ( ביסרדר של מושג זה מונחת המשמעות של גזר הדין ( אכדית ;( purussum כלומר המשפטים הם בעצם הנחיות למתן פםק דין בכל עניין ועניין העלול לבוא לפני השופט , הקרוי באכדית : dayyanum היינו ד ין ( בשומרית : DI . KUD היינו הפרסק . ( התראר ניתן למשמש בתפקיד זה כשרפט מקצרעי וכתראר למלך או לאל . מעשה השרפט הוא : לשפוט משפט ( השררה דבי טז'יח ; ירי ה'כח ' ( באכדית 'danum dinam כלרמר לדון דין . כל צד בסכסוך הבא להכרעה ...  אל הספר
מוסד ביאליק