מקרא, איסוף ספרי המקרא וסידורם.

[ *! כללי . - המקרא הוא קובץ של ספרים מקודשים המכונים כתבי הקודש ( ע"ע כתובים ' ( והם ספרים הנחשבים שונים מכל שאר הספרים שבעולם כיון שנאמרו ברוח הקודש . לפיכך הם בעלי סמכות שאין למעלה ממנה ; וקריאתם בציבור היא מעין עבודת הקודש . דברים אלה אמורים ביהדות ובנצרות . ביהדות נוספו על כך : מסירתם המדוקדקת ככתב' לפי כללים שנקבעו בהלכה ; לימודם מן הכתב' בתקופה ששאר דברי תורה נמסרו בעל פה ; וכמה הלכות הקובעות את הכבוד שנוהגים בספרים אלו' כגון : כל כתבי הקודש מצילין מן הדליקה ( בשבת ; שבת טז'א ;( כל כתבי הקודש מטמאין את הידיים ( ידי ג'ד . ( תקנה זו באה משום חיבתם של כתבי הקודש ( שם ד'ו ) שלא יזלזלו בהם ושייזהרו במגעם ( עי' שבת יד'ע"א . ( איסוף המקרא כקובץ קבוע ומוגדר של ספרים מקודשים היה תהליך אטי ומסובך' שרובו סמוי מעינינו . התהליך נסתיים בישראל סמוך לחורבן בית שני ואילו בנצרות הוא ' נמשך עד לתקופת הריפורמציה ( ע"ע ספרים גנוזים וחיצוניים . ( סיבה אחת לאטיותו של התהליך היתה צורתו של הספר הקדום . המגילה — ובמיוחד המגילה הקדומה שאיננה גלולה על עמודים — אינה נוחה לקריאה כשהיא ארוכה מאוד ( שלא כ"מצחף...  אל הספר
מוסד ביאליק