שווה הצלעות היסודי של אפלטון, המורכב משישה משולשים שוני־צלעות ישרי זווית, תת־יסודיים