14 האוטונומיה של הסוציולוגיה

יסוח תמציתי להתנגדותו של מרקס לפסיכולוגיזם , כלומר לדוקטרינה ^ m המתקבלת על הדעת שבסופו של דבר הכרחית האפשרות לצמצם את כל החוקים של חיי החברה ולהעמידם על החוקים הפסיכולוגיים של "טבע , "האדם הוא המכתם המפורסם שלו : "לא תודעתו של אדם קובעת את הווייתו אלא הווייתו החברתית היא הקובעת את . "תודעתו עיקר תפקיד פרק זה וכן תפקיד שני הבאים אחריו יהיה להבהיר מכתם זה . ורשאי אני לומר מיד שבפיתוח מה שאני מאמין כי הוא האנטי פםיכולוגיזם של מרקס הריני מפתח השקפה שאני עצמי שלם איתה . כהדגמה יסודית , וכצעד ראשון בבדיקה שלנו , נוכל להתייחם לבעיית הכללים המתירים רק נישואי חוץ , כפי שהם נקראים , לאמור בעיית ההסבר לתפוצה הנרחבת , בתרבויות שונות ביותר זו מזו , של חוקי נישואין שנועדו לכאורה למנוע נישואי פנים . מיל ואסכולת הסוציולוגיה הפםיכולוגיסטית שלו ( כעבור זמן הצטרפו אליה הרבה פסיכואנליטיקנים ) היו מנסים להסביר כללים אלה בפנייה אל "הטבע , "האנושי למשל למין סלידה אינסטינקטיבית מגילוי עריות ( שהתפתחה אולי בדרך של ברירה טבעית , או בדרך של " ;( "הדחקה ומשהו מעין זה יהיה גם ההסבר התמים או הפופולרי . אולם אם נאמ...  אל הספר
הוצאת שלם