מקורות לאיורים

מס' : 1 אל אנצארי , עלי אבן עבד אלעט'ים , ד'כר אלתריאק אלפארוק , כ"י מרילנד , הספריה הלאומית לתולדות הרפואה , מס' , 125-48 עמ' . 91 מס' M . Zohary , Flora Palaestina , II , Jerusalem 1972 , p . 372 : 2 מס' : 3 א' לב רז' עמר , סממני המרפא המסורתיים בארץ ישראל , תל אביב וירושלים תשס"ב , עמ' 118 ( פרי הטרמינליה ;( אוסף המדור לתולדות הרפואה , המחלקה ללימודי א ישראל- ^ באוניברסיטת כר אילן ( פרי הזקום . ( מ 1978 , p . 186 N . Feinbrun-Dothan , Flora Palaestina , III , Jerusalem : 4 ' 0 מס' M . Zohary , Flora Palaestina , II , Jerusalem 1972 , p . 655 : 5 מס' 1978 , p . 159 , 319 N . Feinbrun-Dothan , Flora Palaestina , III , Jerusalem : 7-6 מס' : 8 א' לב וז' עמר , סממני המרפא המסורתיים בארץ ישראל , תל אביב וירושלים תשס"ב , עמ' . 287 מס' : 9 א' לב וז' עמר , סממני המרפא המסורתיים , VK-w-pxn תל אביב וירושלים תשס"ב , עמ' . 281 מס' : 10 ד עמר , ספר הקטורת , תל אביב תשס"ב , עמ' 144 א . מס' : 11 מ' אבי יונה מפת" , מידבא — תרגום , "ופירוש ארץ-ישדאל , ב ( תשי"ג , ( עמ' . 156-129 מס' : 12 צולם בידי זה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן