קיצורים ביבליוגרפיים

IEJ Israel Exploration Journal EP Encyclopaediaof Islam 2 CCSL Corpus Christianorum Series Latina BSOA S Bulletin of the School of Oriental and African Studies ADAJ Annualof the Departmentof Antiquitiesof Jordan RHC Recueil des Historiens des Croisades PPTS Palestine Pilgrims' Text Society Library , London 1890 PL Patrologiae cursus completus , Series Latina PEFQS Palestine Exploration Fund , Quarterly Statement MIE Memoires Presentes a L'Institut d'Egypte LCL The Loeb Classical Library , London- Cambridge אבו אלח'יר אבו אלח'יר אלאשבילי , עמדת אלטביב פי מערפת אלנבאת , בירות . 1995 אבו אלפדאא אבו אלפראא , תקוימ אלבלראן , מהדורת , M . Reinaud פריס . 1840 אבו מנצור מופק אבו מנצור מופק אבן עלי אלהרוי , כתאב אלאבניה ען חקאיק אלאדויה , א , מהדורת , R . Seligmann וינה . 1830 אבי יונה מ' אבי יונה , "מפת מידבא — תרגום / nx , "ופירוש ישראל . ב ( תשי"ג , ( עמ' . 156-129 אבי יונה , מ' אבי יונה , גיאוגרפיה היסטורית של ארץ ישראל , גיאוגרפיה ירושלים תשמ"ד . אביצור ש' אביצור , אדם ועמלו , אטלס לתולד...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן