XXXII. קנה הבושם (קצב אלד'רירה)

אלתמימי : הוא סוג של קמח , של קנה שמביאים מבצרה וארץ עראק ופרס . מכינים אותו מקצב אלטיב = ) קנה הבושם ) — אין ממנו באלשאם , אלא מה שמביאים מעראק , ואין הוא מצוי באלשאם ואינו מובא בכל זמן . ומי מן הרופאים ועושי התריאק הבורים שאינו מכירו משתמש באבקה , שמכינים באדמת עזה שבאלשאם מעצה = ) ח'שב ) הידועה בשם סכין . מטפלים בה טיפול מיוחד כדי שיתמוססו חלקיה ואחר כך טוחנים אותה ומנפים ומשתמשים בה בתריאק שלהם במקום קצב אלד'רירה . יתרה מזאת , יש המדמים שהם היינו הך , ואין בה כלום מכוח אלד'רירה , ואינה דומה לה בפעולתה , אלא שהיא מזיקה ומקלקלת את מה שהיא מעורבת בו . ולא ראיתי אחד ששאלתיו על אלד'רירה , שהרכיב בתריאק שלו , בלי שיזכיר שהכין אותו מאותה קמחה של עצה . אנצארי , עמ' 177 177-א ב . והשווה עמ' 205 205-א ב א קצב אלד'רירה הוא לעתים כינוי V . Andropogon schoenanthus ובדרך כלל הוא כינוי לצמח . Acorus calamus ראה אבן אלביטאר , תפסיר , עמ' . 116 הוא מזוהה , לפי מקצת פרשני ימי הביניים , עם קנה הטוב ( ירמיהו ו , כ ) או קנה בשם ( שמות ל , כג ) הנזכרים במקרא . ב קמחה או קמיחה . והכוונה כנראה לאקורוס...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן