XXXI. נפית כפופה

אלתמימי 1 לאלפוד'נג' אלברי כמה מינים , והמשובח ביותר שבהם הוא המין שיש לו ענפים ארוכים עד שהם מגיעים כדי שתי אמות בקירוב ושיבולי הפרחים דומים לשיבולי אלפרסיון , ויש לו תפרחת כחולה יפה וענף מרובע בצורת הענף של אלפוד'נג' אלנהרי , אלא שהוא ארוך יותר והעלים בו רחבים וצבעם אפרפר ויש לו ריח חזק . והוא צומח בתוך הוואדיות ובבסיסי גדרות הכרמים וההרים הסלעיים . ויש שהיהודים מבינים ממנו זרים בחג השבועות = ) ענצרה ) וקוראים לו עץ אלענצרה . והמשובח ביותר , שממנו אוספים , הוא זה שפורח לפני האחרים . והזמן המתאים ללקטו הוא סוף חודש יוני = ) חזיראן , ( אז יש ללקט ממנו באותו הזמן לפי הצורך ולקחת את שיבוליו ואת שקרוב אליהן ואת עליו — ולא לגעת במה שלמטה — ולייבש בשמש , ולאחר מכן לתלוש את שיבוליו ואת פרחיו עם העלים שסביבו ולזרוק את הענפים עם העלים העבים והקשים ולאחסן [ עד שיצטרכו לו . [ , n /< yj / c עמ' 57 ו א  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן