XXVIII. הכנת התריאק באשקלון וצמח הפשתנית

( א ) אלתמימי בספרו על התריאק : ומן התרופות שאינן מצויות אצל הרוקחים — אלמאלאבת'רן , והיא תרופה שפעולתה נכבדה , העומדת בפני עצמה מבחינת הרחקתם של נזקי הרעל . רבים מאותם בורים שלא הכירוה טענו שהיא אלסאדג' אלהנדי . והראיה לביטול דבריהם ולטעותם היא שבאיגרתו לקיסר על הכנת התריאק החל גלינוס להזכיר את אלסאדג' אלהנדי ואחר כך המשיך והזכיר אחריו את אלמאלאבת'רן ... * והיה רופא יהודי בארץ פלסטין מן הנכבדים שברופאיהם בתקופת ב ח'ליפותו של ג'עפר אלמקתדר . [ ג'עפר ] שלח אל המושל שלו בפלסטין = ) רמלה ) וביקש שיעמלו היטב על הכנת התריאק וישפרוהו ויבחרו אדם מן האנשים הפיקחים , ולפיכך הוא = ) מושל רמלה ) בחר באותו רופא ושלח לו ממון רב . והביא לו נהרופא ] את כל תרופותיו ותרכיביו והוא 1 התחמק בכך ששם לו במקום אלמאלאברת'רן ( תחליף (? הקרוי אלאברן שהוא אלאפרנג'משכ — מין של ריחאן י דק עלים , וגבעול , שניחוחו ה דומה לניחוחו של אלקרנפל . והוא השתמש בו במקום אלמאלאבת'רן . ויש שטענו שהוא יכול להיות תחליף שלו . ואני סבור שמה שהביאו לכך הוא קרבת שני השמות זה לזה . והוא = ) הרופא ) פגש קבוצה גדולה של רופאים , מהם אבר...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן