XXVI. שחליים (חרף)

אלתמימי : אלחרף אלבאבלי והוא הקרוי אסעיד אסעיד . מין זה של אלחרף , אף על פי שהוא קרוי על שם באבל , הוא מצוי אצלנו בארץ אלשאם ובירושלים והטוב ביותר שבו הוא זה המובא מעראק , ויש אומרים שהוא גדל בעראק על גגות בתי המרחץ והמגדלים העתיקים , ולוקטים אותו משם בזמנו . י ראיתי אותם בורים הסוברים שהוא [ צמח ] השחליים שאותו מלקטים מגגות הבתים של ירושלים והדרכים . יש לו עץ נמוך בעל ענפים מלאים תרמילים עגולים בצורת גרעין העדשה , ובכל תרמיל שלו גרעין של שחליים . וצבעו = ) של הפרח ) נוטה לוורוד . וכבר הסכימו עמם על כך רבים מן הבורים שברוקחים והמיאחיין = ) זייפנים , (> והם טועים בו טעות גדולה ואינם יודעים את פעולתו הרעה , שכן אינו [ צמח ] השחליים שהזכיר דיוסקורידס ושבחרו אנדרומכוס , י גלינוס ואחרים לצורך עשיית התריאק , מכיוון שאותו [ צמח ] השחליים שנבחר הוא באזהר , בשל הארס המועיל שלו , והמין הוורוד הזה גרוע באיכותו , ומתאים לעשיית רעל חזק יותר בכוחו ; ואילו [ צמח ] השחליים שנבחר הוא דק גרעין ונוטה לאורך בצורתו = ) אליפטי . ( הוא נוטה לצהוב ודומה ביותר לחב אלח'בה ' , שאותו שותות הנשים [ לשיפור מראה ] פ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן